دستگاه آبگیر سانتریفیوژ (سبدی) تمام استیل BST 703 AS